Algemene voorwaarden

Vakantie Zuid Limburg verhuurt meerdere bungalows op een park in
Simpelveld en een Vakantiewoning in Vijlen, Rott 14, 6294nm. Via onze
website www.vakantiezuidlimburg.nl en www.vakantiewoningvijlen.nl kunt u
verschillende accommodaties online reserveren. De hieronder vermelde
Algemene Voorwaarden zijn van toepassing.

Over Vakantie Zuid Limburg
Vakantie Zuid Limburg is van Maurice Claessens en Nel Bosch. U kunt ons
bereiken via onderstaande gegevens:
Vakantie Zuid Limburg
Rott 14
6294nm Vijlen
E-mail: info@vakantiezuidlimburg.nl
Tel: 043 455 26 59/0654282833
Whats App: 06-23 02 98 51

Definities
– Verhuurder: Vakantie Zuid Limburg/ Maurice Claessens en Nel Bosch.
– Huurder: de persoon die een overeenkomst sluit met betrekking tot huur
van een vakantiewoning.

Boeking en uw gegevens
Nadat u als hoofdboeker of hoofdgast akkoord bent gegaan met onze
voorwaarden en u via onze website, of ander medium een reservering maakt
voor een accommodatie, is er sprake van een boeking: een
huurovereenkomst tussen u als huurder en Vakantie Zuid Limburg als
verhuurder. U ontvangt direct via email een boekingsbevestiging en
indien nog niet betaald een verzoek tot betaling. Krijgt u deze email
niet, belt u dan naar ons met de vraag of de reservering tot stand is
gekomen. In het boekingsproces vragen we om uw gegevens. We vertrouwen
er op dat deze gegevens juist zijn. U bent aansprakelijk voor de
verplichtingen die volgen uit de huurovereenkomst, uw (mede)gasten zijn
dat ieder voor hun eigen deel. We gaan zorgvuldig met uw gegevens om. Uw
persoonsgegevens die u doorgeeft tijdens het boekingsproces verwerken we
conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en ons Privacy
Statement. De zogenoemde ´afkoelingsperiode´, die in de wet ´koop op
afstand´ wordt genoemd, is niet van toepassing op de huurovereenkomst
die u via onze site boekt.

Reissom en overige kosten
De op dat moment geldende prijzen voor gebruik van de accommodatie
worden vermeld op de website. De kosten voor toeslagen, opties en
extra’s worden in het boekingsproces vermeld.
Toeristenbelasting: de Gemeente Simpelveld en Vaals berekenen per
overnachting een bedrag aan toeristenbelasting. De toeristenbelasting
wordt apart vermeld en betaalt u als onderdeel van de totale reissom.
Het tarief bedraagt € 2,00 euro per persoon per nacht, zonder maximum.
Dit bedrag zit in het boekingsbedrag inbegrepen.

Huisdieren
Het is in alle accommodaties toegestaan om huisdieren mee te nemen. U
dient altijd bij de boeking aan te geven of en hoeveel huisdier(en) u
wilt meenemen. De volgende voorwaarden gelden bij het meenemen van een
huisdier:
– u dient zelf voor een mand of kleed te zorgen voor het verblijf van uw
huisdier.
– huisdieren mogen nooit alleen in de accommodatie achtergelaten worden.
– voor het verblijf van uw huisdier(en) bent u een vergoeding van €
15,00 verschuldigd.
– het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar de slaapkamers.
– het is niet toegestaan huisdieren op de meubels of tuinmeubels te
laten.
– de huisdieren dienen buiten de accomodatie te worden uitgelaten en
niet in de tuin van de gehuurde bungalow. Voor vertrek dient u de tuin
te controleren op uitwerpselen in de tuin.

Kortingen
Komt u in aanmerking voor een korting dan wordt dat getoond tijdens het
boekingsproces. Kortingen worden niet gecombineerd. In het
boekingsproces wordt automatisch één korting geselecteerd, dat is de
korting die het meeste voordeel voor u biedt.

Betaling
Aanbetaling: bij de totstandkoming van de huurovereenkomst dient een
aanbetaling te worden gedaan dat gelijk is aan 100% van de totale
overeengekomen huursom plus de bijkomende kosten.

Annuleren
U kunt de overeenkomst annuleren. Annulering kan telefonisch of via de
email. Als dag van annulering geldt de datum waarop u uw annulering aan
ons doorgeeft.
U bent dan de volgende annuleringskosten verschuldigd:
– Binnen 24 uur na boeking: geen annuleringskosten. U ontvangt een
volledige restitutie.
– Annuleren 31 dagen voor aankomst: annuleringskosten bedragen 50% van
het totaal bedrag van de boeking.
– Annuleren binnen 30 dagen voor aankomst: annuleringskosten bedragen
90% van het totaal bedrag van de boeking.
– bij annulering op de dag van aankomst of later: de volledige huursom.

Annuleringsverzekering
Het is niet mogelijk om via Vakantie Zuid Limburg een
annuleringsverzekering af te sluiten. Indien u dient te annuleren zal
Vakantie Zuid Limburg volledige medewerken verlenen aan benodigde info
voor uw annuleringsverzekering.

Uw huurovereenkomst wijzigen
Heeft u een bungalow geboekt en wilt u in uw reservering wijzigingen
aanbrengen, dan kan dat alleen na overleg met de verhuurder. Is wijzigen
niet mogelijk, dan bepaalt u zelf of u vasthoudt aan uw boeking of deze
annuleert. Indien een keuze uitblijft of indien u niet tijdig reageert,
wordt de overeenkomst conform de oorspronkelijke boeking uitgevoerd en
blijft u de kosten verschuldigd.

Vervangende huurder
U kunt uw boeking wel overdragen aan een ander. Die ander komt dan in
plaats van de hoofdboeker.
Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
a. De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden,
waaronder de betalingsverplichtingen;
b. Het verzoek dient u uiterlijk 2 dagen voor vertrek in, zodat alle
formaliteiten nog in orde kunnen worden gemaakt;
c. Als de verhuurder akkoord gaat met de vervangende huurder, worden
eventuele extra kosten die verbonden zijn aan de wijziging doorberekend
aan de vervangende huurder.

Wijzigingen door de verhuurder
De verhuurder kan de huurovereenkomst wijzigen wegens gewichtige
omstandigheden. Dit zijn omstandigheden waardoor van de gastheer in
redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij uitvoering kan geven aan
de huurovereenkomst. Zodra deze omstandigheden zich voordoen, moet de
verhuurder u binnen 2 werkdagen een alternatief gelijkwaardig aanbod
voorleggen zonder verdere kosten. Deze verplichting geldt niet indien de
oorzaak van de wijziging aan de gast(en) is toe te rekenen. Het
vervangende alternatieve aanbod houdt rekening met: 1) de situering van
de accommodatie in de plaats van bestemming; 2) de aard en klasse van de
accommodatie; 3) de faciliteiten die de accommodatie verder biedt. 4) de
samenstelling van het reisgezelschap; 5) de bij de verhuurder bekende en
door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen van de
betrokken gast(en); 6) bij de aanmelding bekend gemaakte en daarbij
vastgelegde persoonlijke omstandigheden, die door de gast(en) van
wezenlijk belang zijn opgegeven. Wanneer u gebruik wil maken van het
alternatieve aanbod, laat u dit binnen 3 werkdagen weten aan de
verhuurder. Wenst u geen gebruik te maken van het alternatieve aanbod,
dan laat u binnen 3 werkdagen weten dat u afziet van het aanbod en de
reisovereenkomst ontbindt. De verhuurder zal dan het door u betaalde
bedrag aan huursom terugbetalen.
Vertrek
Op de vertrek dag dient u om 11.00 uur de accommodatie te verlaten. U
kunt bij de locatie in Simpelveld de sleutel bij de receptie afgeven.
Bij de locatie in Vijlen krijgt u op locatie aanwijzigen hierover.
Wij verwachten dat bij vertrek de bungalow netjes wordt achtergelaten,
dat de prullenbakken zijn geleegd, dat de vaatwasser leeg is en de afwas
is gedaan, dat de bedden zijn afgehaald en het beddengoed is verzameld
in de woonkamer.
Als geconstateerd wordt dat bovenstaande niet is gedaan kan er een
bedrag in rekening gebracht worden.
Verplichtingen van uw gastheer
Vakantie Zuid Limburg is in het bezit van alle benodigde vergunningen en
heeft de nodige verzekering(en) afgesloten die dekking bieden tegen
schade veroorzaakt door brand, overstroming, storm en ieder ander van
buiten komend onheil en tegen wettelijke aansprakelijkheid. Vakantie
Zuid Limburg is verplicht de overeenkomst uit te voeren overeenkomstig
de informatie op de website en zoals vermeld in de boekingsbevestiging,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen
huurder en verhuurder. Eventuele schade in verband met derving van
reisgenot die direct toerekenbaar is aan de verhuurder wegens een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, zal de verhuurder
vergoeden.
Het maximale bedrag aan schadevergoeding waar u Vakantie Zuid Limburg
aan kunt houden is de door u betaalde huursom. U ontvangt geen
schadevergoeding indien de schade niet aan Vakantie Zuid Limburg is te
wijten, omdat: a. u zelf verantwoordelijk bent voor de ontstane schade;
b. onvoorziene omstandigheden voor Vakantie Zuid Limburg; c. overmacht
zoals bedoeld in de wet.

Beperking aansprakelijkheid
Schade van Vakantie Zuid Limburg is altijd beperkt c.q. uitgesloten
overeenkomstig de ter zake geldende internationale verdragen. Vakantie
Zuid Limburg aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor schade waarvoor
aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een
annuleringskostenverzekering. Onverminderd het overig bepaalde in deze
voorwaarden is de aansprakelijkheid van Vakantie Zuid Limburg voor
andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de gast beperkt
tot ten hoogste driemaal de huursom tenzij sprake is van opzet van
Vakantie Zuid Limburg. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de
aansprakelijkheid van de gastheer gelden ook ten behoeve van werknemers
van de gastheer en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel,
tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Uw verplichtingen
Aanwijzingen van de verhuurder tijdens het verblijf in de accommodatie
dienen opgevolgd te worden.
U bent aansprakelijk voor de schade die tijdens uw verblijf aan of in de
accommodatie ontstaat. Ontstane schade dient u direct te melden bij de
verhuurder. Indien u en/of uw (mede)gasten zich misdragen tijdens het
verblijf in de accommodatie, kan de verhuurder uw verblijf per direct
beëindigen. U blijft verantwoordelijk voor de kosten voor verblijf in de
accommodatie en bent aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van uw wangedrag of dat van uw (mede)gasten. Eventueel kan de verhuurder
via uw WA verzekering de schade verhalen. U dient in het bezit te zijn
van de juiste bescheiden, waaronder een identificatiebewijs zoals een
paspoort of rijbewijs.
Op locatie Simpelveld dient u zich ook te houden aan de regels van het
Groenpark Simpelveld.

Informatie op www.vakantiezuidlimburg.nl en www.vakantiewoningvijlen.nl
We doen ons best u juist te informeren, maar het kan voorkomen dat
informatie op onze website per ongeluk onjuist is, u kunt hieraan geen
rechten ontlenen. Foto’s en overige informatie kunnen onbedoeld een
onjuist beeld scheppen. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie
verbeteren. De definitieve vertrek- en aankomsttijden worden altijd in
uw boekingsbevestiging gemeld.

Klachten
Bij klachten kunt u rekenen op toepassing van het Nederlandse recht. We
vinden het vervelend als u niet tevreden bent. Heeft u klachten over de
bungalow, laat u dat dan zo spoedig mogelijk aan ons weten, het liefst
nog tijdens uw verblijf. Vakantie Zuid Limburg zal uw klachten in
behandeling nemen en samen met u zoeken naar een geschikte oplossing.
Heeft u klachten over onze website of het boekingsproces, laat het ons
zo snel mogelijk weten. We helpen u graag. U bent daarmee verzekerd van
snel antwoord.

Scroll naar boven

Om deze website goed te laten werken maken we gebruik van cookies.